Menu Zavřeno

Dlouhodobý výukový kurz matematiky

90 minut
v 1 lekci

příprava na maturity a přijímací zkoušky na VŠ

Max. 20 studentů ve třídě

2. 10. 2018
začátek kurzu

Charakteristika kurzu

Chceš rozumět středoškolské matematice? Chceš získat sebevědomí před jakoukoliv zkouškou? Přijď k nám. Společně zopakujeme a zvládneme středoškolskou matematiku tak, aby ses po kurzu, pokud ho budeš brát vážně, cítil/a v pohodě a bez zbytečného strachu/trémy. Tréma je stejně daná především pocitem nedostatečné příprava, tak proč se pořádně nepřipravit? Naším cílem je, aby Tě matematika bavila, počítání Ti šlo a tréma odešla jako panu prezidentovi cukrovka. Necílíme na přípravu k přijímacím zkouškám na konkrétní vysokou školu, protože každá škola má odlišné nároky na studenty. Chceme, abys byl/a připraven/a na všechno a rozuměl/a tomu! Samozřejmě budeme využívat i příklady, které se vyskytly v různých přijímacích zkouškách nebo maturitách.

Způsob výuky

Chceme, aby ses u nás cítil/a dobře, proto jsme se rozhodli stanovit maximální počet účastníků ve třídě na 20 lidí. Pokud nás bude 22 nebo 19 je taky fajn, důležité je, že tam budeme moci dýchat a občas se i protáhnout. Také na Tebe častěji přijde řada a budeš mít více příležitostí se na něco zeptat, než kdyby nás bylo 40.

A jak se budeme učit? V první části si zopakujeme probírané téma, potom budeme počítat příklady, nejprve společně a pak si každý spočítá krátký test, který si pak zase všichni společně vysvětlíme. Abychom si nezavařili mozkové závity, tak si uprostřed dáme krátkou oddechovou přestávku.

Délka a organizace kurzu

 • Kurz se skládá ze dvou bloků po 13 lekcích.
 • Každá lekce trvá 90 minut a koná se 1x týdně. 
 • Bloky na sebe navazují,  tedy neopakuje se stejná látka (viz osnovu).
 • Je možné se přihásit na oba bloky předem (dohromady tedy 26 lekcí) za zvýhodněnou cenu.
 • Kurz začíná 2. 10. 2018 a potrvá až do poloviny dubna 2019.
 • Pravidelně mezi 17:20-17:30 se sejdeme ve vestibulu školy a pak půjdem společně do učebny. Konec bude vždy v 19:00.
 • Pokud přijdeš pozdě, zatelefonuj lektorovi (kontakt dostaneš), případně Tě pustí zaměstnanec školy. Může se Ti ale stát, že se dotřídy nedostaneš, proto raději choď včas. 🙂

Kurzovné

 • 4800,- Kč za kompletní kurz (všech 26 lekcí = celoroční kurz, tj. 26×90 min, resp. 52×45 min)
 • 2600,- Kč za jednotlivý blok (13 lekcí, tj. 13×90 min, resp. 26×45 min)
 • Kurzovné zahrnuje:
  • výukový souhrn
  • příklady včetně počítaných úloh
  • pravidelný krátký test
  • počítání na doma s řešením

Kde se budou kurzy konat?

ZŠ Vodičkova, Vodičkova 683/22, 110 00  Praha – Nové Město

Pro koho je kurz vhodný?

Kurzu se může zúčastnit každý student navštěvující libovolný ročník střední školy. Kurz je vhodný jako příprava na školní hodiny, zopakování a ujasnění si všech důležitých partií středoškolské matematiky. 

Studenti 3. a 4. ročníků, kteří nechtějí nic nechávat náhodě, ho mohou navíc s výhodou využít jako dlouhodobou, kvalitní přípravu na maturitu z matematiky nebo na přijímací zkoušky na vysoké školy. Osnova kurzu vychází z Rámcových vzdělávacích programů (RVP), z požadavků Státní maturity z matematiky a přijímacích zkoušek většiny českých vysokých škol (VŠE, ČVUT, ČZU, …).

Upozornění: Pro výjimečné případy potřebujeme kontakt na rodiče (pokud jsi nezletilý), abychom je mohli kontaktovat, kdyby se Ti např. udělalo špatně apod. O kontakt Tě požádáme v přihláškovém formuláři.

1. Úpravy algebraických výrazů

mnohočlen, operace se zlomky, a²-b², a³±b³, kvadratický trojčlen, absolutní hodnota, mocniny s racionálním exponentem

2. Rovnice a nerovnice I

rovnice a nerovnice lineární, kvadratické a s proměnnou ve jmenovateli

3. Rovnice a nerovnice II

rovnice a nerovnice iracionální (s výrazem s neznámou pod odmocninou) a s absolutní hodnotou

4. Rovnice a nerovnice III

lineární rovnice a soustavy lineárních rovnic s parametrem, kvadratické rovnice s parametrem

5. Funkce I

přehled elementárních funkcí, definiční obor, obor hodnot, monotonie, funkce prostá, inverzní

6. Funkce II

pokračování přehledu elementárních funkcí

7. Diferenciální a integrální počet I

praktické výpočty limit a derivací, jejich význam

8. Diferenciální a integrální počet II

praktické výpočty neurčitého a určitého integrálu a jeho význam

9. Rovnice a nerovnice IV

logaritmická a exponenciální funkce, rovnice a nerovnice

10. Rovnice a nerovnice V

základní goniometrické vztahy, rovnice a nerovnice

11. Posloupnosti a řady I

aritmetické a geometrické posloupnosti a řady

12. Posloupnosti a řady II

nekonečné řady

13. Finanční matematika

aplikace posloupností a řad na ekonomická témata, jednoduché a složené úročení

14. Trigonometrie I
(začátek 2. bloku)

trigonometrické věty a vzorce (sinová, kosinová věta, obsah trojúhelníku, poloměr kružnice vepsané a opsané) a jejich použití

15. Trigonometrie II

trigonometrické věty a jejich použití, obvody, obsahy, povrchy

16. Komplexní čísla I

koncept komplexních čísel, skalár vs vektor, algebraický a goniometrický tvar komplexního čísla

17. Komplexní čísla II

Moivrova věta, řešení kvadratických rovnic (se záporným diskriminantem)

18. Planimetrie I

trojúhelníky, věta Thaletova, Pythagorova, věty Euklidovy

19. Planimetrie II

geometrická zobrazení, kružnice a kruh, věta o středových a obvodových úhlech

20. Stereometrie

objem, povrch, polohové a metrické vlastnosti

21. Analytická geometrie I

lineární útvary – vektor a bod v rovině, přímka v rovině, kolmost vektorů, parametrická a obecná rovnice přímky, směrnicový tvar přímky

22. Analytická geometrie II

lineární útvary – vektor a bod v prostoru, přimka a rovina v prostoru

23. Analytická geometrie III

kvadratické útvary – rovnice kuželoseček, jejich tečny

24. Kombinatorika I

variace, permutace, kombinace, faktoriál, kombinační číslo

25. Kombinatorika II

kombinační číslo, výrazy, rovnice a nerovnice s kombinačními čísly, binomická věta

26. Statistika

základní poznatky z pravděpodobnosti a statistiky